در حال بارگیری پنل مدیریت...

مرحله پیش فرض
1
خريد كردن

چه چیزی را انتخاب کنید انتخاب کنید

2
صورتحساب

هزینه قبض را پرداخت کنید

3
گرفتن

در انتظار کالا

مرحله با نماد
خريد كردن
صورتحساب
گرفتن
مرحله u با نام کلاس.انجام شدهمرحله u با نام کلاس.خطامرحله u با نام کلاس.جاریمرحله u با نام کلاس.معلول
1
گرفتن

در انتظار کالا

2
گرفتن

در انتظار کالا

3
گرفتن

در انتظار کالا

4
گرفتن

در انتظار کالا

اندازه گام
مرحله ای با نام کلاس.u-steps-xs.u-steps-sm.u-steps-lg
خريد كردن
صورتحساب
گرفتن
خريد كردن
صورتحساب
گرفتن
خريد كردن
صورتحساب
گرفتن
خريد كردن
صورتحساب
گرفتن
مرحله عمودی
1
خريد كردن

چه چیزی را انتخاب کنید انتخاب کنید

2
صورتحساب

هزینه قبض را پرداخت کنید

3
گرفتن

در انتظار کالا

مراحل پیش فرض مروارید
1اطلاعات حساب
2اطلاعات صورتحساب
3تائیدیه
مراحل مروارید با نماد
اطلاعات حساب
اطلاعات صورتحساب
تائیدیه
مروارید مرحله اندازه
یک مرحله مروارید با نام کلاس.u-pearls-xs.u-pearls-sm.u-pearls-lg
1اطلاعات حساب
2اطلاعات صورتحساب
3تائیدیه
1اطلاعات حساب
2اطلاعات صورتحساب
3تائیدیه
1اطلاعات حساب
2اطلاعات صورتحساب
3تائیدیه
1اطلاعات حساب
2اطلاعات صورتحساب
3تائیدیه
مرواریدها
یک مرحله مروارید با کلاسهای مختلف بیان می شود.انجام شده.روشن.خطا.معلول
1
اطلاعات حساب
2
اطلاعات صورتحساب
3
تائیدیه
1
اطلاعات حساب
2
اطلاعات صورتحساب
3
تائیدیه
1
اطلاعات حساب
2
اطلاعات صورتحساب
3
تائیدیه
1
اطلاعات حساب
2
اطلاعات صورتحساب
3
تائیدیه