در حال بارگیری پنل مدیریت...

نمودار به روز می شود
4,3,5,4,5,10,2,3,9,1,2,8
نمودار خطی 1
5,3,9,6,5,9,7,3,5,2
نمودار خطی 2
0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2
نمودار میله ای 1
5,3,9,6,5,9,7,3,5,2
نمودار میله ای 2
5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2
نمودار دونات 1
226/360
نمودار دونات 2
1,2,3,2,2
نمودار دایره ای 1
226,134
نمودار دایره ای 2
1,2,3,2,2
نمودار دونات با شعاع

1/72/73/74/75/76/77/7

نمودار Peity با رنگ های مختلف
5,3,9,6,5,9,7,3,5,2
5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2
0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2
4,7,6,5