در حال بارگیری پنل مدیریت...

استایل پیشفرض
استفاده کنید از کلاس table table-styling داخل عنصر جدول
# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 مارک اتو @mdo
2 حمید ظارئی @fat
3 لیلا قاسمی @twitter
گزینه های جدول
استفاده کنید از کلاس.table-primary داخل عنصر tr
# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 مارک اتو @mdo
2 حمید ظارئی @fat
3 لیلا قاسمی @twitter
گزینه های جدول با پس زمینه اولیه
از کلاسهای پس زمینه استفاده کنید .bg-*و table-primary,table-secondary,table-success,table-danger ,table-info,table-warning سفارشی کردن theadزمینه. همچنین می توانید از کلاسهای پالت رنگ Stack Admin برای پس زمینه استفاده کنید.
# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 مارک اتو @mdo
2 حمید ظارئی @fat
3 لیلا قاسمی @twitter
# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 مارک اتو @mdo
2 حمید ظارئی @fat
3 لیلا قاسمی @twitter
استایل فوتر جدول
استفاده کنید از کلاس table-info,table-success,table-success,table-info,table-danger,table-primary,table-secondary,table-light,table-activeand also use bg-* داخل عنصر tfoot.
# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 مارک اتو @mdo
2 حمید ظارئی @fat
3 لیلا قاسمی @twitter
رنگ جدول سفارشی
استفاده کنید از کلاسtable-* داخل عنصر جدول.
# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 مارک اتو @mdo
2 حمید ظارئی @fat
3 حمید ظارئی @fat
رنگ جدول سفارشی با شناور و کشیده
استفاده کنید از کلاسtable-hover, table-striped table-*table-info,table-success,table-success,table-info,table-danger,table-primary,table-secondary,table-light,table-active داخل عنصر جدول.
# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 مارک اتو @mdo
2 حمید ظارئی @fat
3 لیلا قاسمی @twitter
3 لیلا قاسمی @twitter
3 لیلا قاسمی @twitter