در حال بارگیری پنل مدیریت...

کارت قیمت گذاری ساده

استاندارد

1000

تومان
خرید

کسب و کار

2000

تومان
خرید

حق بیمه

3000

تومان
خرید

اضافی

4000

تومان
خرید
قیمت گذاری
1000 تومان / ماه

استاندارد

 • 50 گیگابایت فضای دیسک
 • 50 حساب ایمیل
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • 10دامنه های فرعی
 • 15دامنه ها
2000 تومن / ماه

کسب و کار

 • 60 گیگابایتفضای دیسک
 • 60حساب ایمیل
 • 60 گیگابایتپهنای باند
 • 15دامنه های فرعی
 • 20دامنه ها
3000 تومان / ماه

حق بیمه

 • 60 گیگابایتفضای دیسک
 • 60حساب ایمیل
 • 60 گیگابایتپهنای باند
 • 15دامنه های فرعی
 • 20دامنه ها
جدول قیمت گذاری با حاشیه
1000 تومان / ماه

استاندارد

 • 50 گیگابایت فضای دیسک
 • 50 حساب ایمیل
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • 10دامنه های فرعی
 • 15دامنه ها
2000 تومان / ماه

کسب و کار

 • 60 گیگابایتفضای دیسک
 • 60حساب ایمیل
 • 60 گیگابایتپهنای باند
 • 15دامنه های فرعی
 • 20دامنه ها
3000 تومان / ماه

حق بیمه

 • 60 گیگابایتفضای دیسک
 • 60حساب ایمیل
 • 60 گیگابایتپهنای باند
 • 15دامنه های فرعی
 • 20دامنه ها
برجسته رنگ
3000 تومان / ماه

استاندارد

 • 50 گیگابایت فضای دیسک
 • 50 حساب ایمیل
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • 10دامنه های فرعی
 • 15دامنه ها
2000 تومان / ماه

کسب و کار

 • 60 گیگابایتفضای دیسک
 • 60حساب ایمیل
 • 60 گیگابایتپهنای باند
 • 15دامنه های فرعی
 • 20دامنه ها
3000 تومان / ماه

حق بیمه

 • 60 گیگابایتفضای دیسک
 • 60حساب ایمیل
 • 60 گیگابایتپهنای باند
 • 15دامنه های فرعی
 • 20دامنه ها
جدول قیمت گذاری با روبان
3000 تومان / ماه

استاندارد

 • 50 گیگابایت فضای دیسک
 • 50 حساب ایمیل
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • 10دامنه های فرعی
 • 15دامنه ها
2000 تومان / ماه

کسب و کار

 • 60 گیگابایتفضای دیسک
 • 60حساب ایمیل
 • 60 گیگابایتپهنای باند
 • 15دامنه های فرعی
 • 20دامنه ها
3000 تومان / ماه

حق بیمه

 • 60 گیگابایتفضای دیسک
 • 60حساب ایمیل
 • 60 گیگابایتپهنای باند
 • 15دامنه های فرعی
 • 20دامنه ها
3000 تومان / ماه

استاندارد

 • 50 گیگابایت فضای دیسک
 • 50 حساب ایمیل
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • 10دامنه های فرعی
 • 15دامنه ها
محبوب
2000 تومان / ماه

کسب و کار

 • 60 گیگابایتفضای دیسک
 • 60حساب ایمیل
 • 60 گیگابایتپهنای باند
 • 15دامنه های فرعی
 • 20دامنه ها
3000 تومان / ماه

حق بیمه

 • 60 گیگابایتفضای دیسک
 • 60حساب ایمیل
 • 60 گیگابایتپهنای باند
 • 15دامنه های فرعی
 • 20دامنه ها
3000 تومان / ماه

استاندارد

 • 50 گیگابایت فضای دیسک
 • 50 حساب ایمیل
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • 10دامنه های فرعی
 • 15دامنه ها
2000 تومان / ماه

کسب و کار

 • 60 گیگابایتفضای دیسک
 • 60حساب ایمیل
 • 60 گیگابایتپهنای باند
 • 15دامنه های فرعی
 • 20دامنه ها
محبوب
3000 تومان / ماه

حق بیمه

 • 60 گیگابایتفضای دیسک
 • 60حساب ایمیل
 • 60 گیگابایتپهنای باند
 • 15دامنه های فرعی
 • 20دامنه ها