در حال بارگیری پنل مدیریت...

فروش کل 70 / 100
بازدید کل 70 / 100
کل سهام 70 / 100
مقدار کل 70 / 100
نمای کلی سال
70 / 100
مجموع 71,520,225 تومان
فروش توسط کشورها
<!-- Cod Box Copy begin -->
<div class="card-body p-0">
<div class="radial-default">
<div id="circlechart">
</div>
</div>
</div>
<!-- Cod Box Copy end -->
بررسی اجمالی ماهانه
آذر
70 / 100
0.7
محصول پرفروش
<!-- Cod Box Copy begin -->
<div class="music-layer">
<button class="btn btn-pill">
View More</button>
<!-- Cod Box Copy end -->
مرور سالانه
دوشنبه
50 / 100
0.5
نمای کلی آب و هوا
16
لندن
1 آذر 1381
باد: 50 کیلومتر در ساعت
فعالیت امروز

15 مهر

کار جدید اضافه شد
1 روز قبل مهلت کار شما 18 ساعت

01 دی

کار جدید اضافه شد
10 دقیقه قبل امروز کار خود را به روز کنید
<!-- Cod Box Copy begin -->
 <div class="card-body pt-0">| <div class="activity-table table-responsive">
<table class="table table-bordernone">
<tbody>
<tr>
<td>
<div class="activity-image"><img class="img-fluid" src="../assets/images/dashboard/clipboard.png" alt="">
</div>
</td>
<td>
<div class="activity-details">
<h4 class="default-text">15 <span class="f-14">November</span></h4>
<h6>New Task Added</h6>
</div>
</td>
<td>
<div class="activity-time"><span class="font-primary f-w-700">1 Day Ago</span><span class="d-block light-text">Your Work Deadline 18<sup>th</sup></span></div>
</td>
<td>
<button class="btn btn-shadow-primary">View</button>| </td>
</tr>
<tr>
<td>
<div class="activity-image activity-secondary"><img class="img-fluid" src="../assets/images/dashboard/greeting.png" alt=""></div>
</td>
<td>
<div class="activity-details">
<h4 class="default-text">01 <span class="f-14">January</span></h4>
<h6>New Task Added</h6>
</div>
</td>
<td>
<div class="activity-time"><span class="font-secondary f-w-700">10 Minute Ago</span><span class="d-block light-text">Update Your Work Today</span></div>
</td>
<td>
<button class="btn btn-shadow-secondary">View </button>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<!-- Cod Box Copy end -->    
خریداران اخیر
احمد حسینی
نیویورک 458-4594-5451
7 آذر
مریم احمدی
برزیل 812-4896-9812
6 آذر
سهیلا محمدی
لندن 215-0324-6541
6 آذر
محدثه عباسی
آمریکا 748-0012-3487
5 آذر
<!-- Cod Box Copy begin -->
<div class="card-body pt-0">
<div class="activity-table table-responsive recent-table">
<table class="table table-bordernone">
<tbody>
<tr>
<td>
<div class="recent-images"><img class="img-fluid" src="../assets/images/dashboard/recent-user-1.png" alt=""></div>
</td>
<td>
<h5 class="default-text mb-0 f-w-700 f-18">Nick Stone</h5>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge f-12">New York</span></td>
<td class="f-w-700">458-4594-5451</td>
<td>
<h6 class="mb-0">15 Jan</h6>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge"><i data-feather="more-horizontal"></i></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div class="recent-images-primary"><img class="img-fluid" src="../assets/images/dashboard/recent-user-2.png" alt=""></div>
</td>
<td>
<h5 class="font-primary mb-0 f-w-700 f-18">Milano Esco</h5>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge f-12">Brazil</span></td>
<td class="f-w-700">812-4896-9812</td>
<td>
<h6 class="mb-0">06 Feb</h6>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge"><i data-feather="more-horizontal"></i></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div class="recent-images-secondary"><img class="img-fluid" src="../assets/images/dashboard/recent-user-3.png" alt=""></div>
</td>
<td>
<h5 class="font-secondary mb-0 f-w-700 f-18">Charlie Pol</h5>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge f-12">London</span></td>
<td class="f-w-700">215-0324-6541</td>
<td>
<h6 class="mb-0">22 Feb</h6>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge"><i data-feather="more-horizontal"></i></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div class="recent-images-warning"><img class="img-fluid" src="../assets/images/dashboard/recent-user-4.png" alt=""></div>
</td>
<td>
<h5 class="font-warning mb-0 f-w-700 f-18">Jordi Esol</h5>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge f-12">U.S.A</span></td>
<td class="f-w-700">748-0012-3487</td>
<td>
<h6 class="mb-0">18 Mar</h6>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge"><i data-feather="more-horizontal"> </i></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<!-- Cod Box Copy end -->