در حال بارگیری پنل مدیریت...

بیت کوین BTC
411,243,210 تومان
7.8%
ین ژاپن YEN
84,956 تومان
5.6%
لایت کوین LTC
7,510,652 تومان
2.8%
بازارهای جدول قابل جدا شدن
بیت کوین 500 ت 4 آذر + 2.6%
اتریوم 560 ت 18 فروردین - 3.7%
ریپل 800 ت 26 دی + 8.3%
EOS 470 ت 4 اردیبهشت - 2.6%
لایت کویین 470 ت 10 تیر + 5.6%
<!-- Cod Box Copy begin -->
<div class="card-body p-0">
<div class="sales-product-table crypto-table-market table-responsive">
<table class="table table-bordernone">
<tbody>
<tr>
<td class="font-primary f-w-700">Bitcoin</td>
<td><span class="f-w-700">$ 50</span></td>
<td><span class="f-w-700">4 Jan</span></td>
<td><span class="badge badge-pill f-14 font-primary">+ 2.6%</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="font-primary f-w-700">Ethereum</td>
<td><span class="f-w-700">$ 56</span></td>
<td><span class="f-w-700">18 Feb</span></td>
<td><span class="badge badge-pill f-14 font-primary">- 3.7%</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="font-secondary f-w-700">Ripple</td>
<td><span class="f-w-700">$ 80</span></td>
<td><span class="f-w-700">26 March</span></td>
<td><span class="badge badge-pill f-14 font-secondary">+ 8.3%</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="font-success f-w-700">EOS</td>
<td><span class="f-w-700">$ 47</span></td>
<td><span class="f-w-700">2 May</span></td>
<td><span class="badge badge-pill f-14 font-success">- 2.6%</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="font-primary f-w-700">Litecoin</td>
<td><span class="f-w-700">$ 47</span></td>
<td><span class="f-w-700">10 Jun</span></td>
<td><span class="badge badge-pill f-14 font-primary">+ 5.6%</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<!-- Cod Box Copy end -->
بیت کوین (دلار)
70 / 100
مجموع 71,520,225 تومان
درآمد ماهانه BTC
70 / 100
مجموع 71,520,225 تومان
0.7
  • مقدار
    0.458954BTC
  • قیمت هر واحد
    6.24451USD
  • هزینه کل
    6.24451USD