در حال بارگیری پنل مدیریت...

کشویی پایه ای
دکمه تقسیم کشویی
کرکره با تقسیم کننده
استفاده کنید از کلاس .dropdown-divider
کرکره با سربرگ
استفاده کنید از کلاس .dropdown-header
کشویی با غیرفعال کردن
استفاده کنید از کلاس .dropdown-disabled
کرکره با DropUp
استفاده کنید از کلاس .drop-up