در حال بارگیری پنل مدیریت...

تاریخ سفارشات
تولید - محصول نام محصول اندازه رنگ شماره مقاله واحدها قیمت
سفارشات جدید
#
تاپ بلند
در حال پردازش
م اسطوخودوس 4215738 1 21 تومان
#
ساعت فانتزی
در حال پردازش
35 میلی متر آبی 5476182 1 10 تومان
#
کفش مردانه
در حال پردازش
8 سیاه سفید 1756457 1 18 تومان
سفارشات ارسال شده
# 22 سانتی متر x 18 سانتی متر رنگ قهوه ای 7451725 1 13000 ت
#
دمپایی لدیس
حمل شده
6 قهوه ای و سفید 4127421 1 6 تومان
# Xl خاکستری روشن 3581714 1 24 تومان
#
کیف دستی Ledis
حمل شده
25 سانتی متر x 20 سانتی متر سیاه 6748142 1 14 تومان
سفارشات لغو شد
# 10 سانتی متر x 15 سانتی متر سیاه 5748214 1 25 تومان
#
تماشا کردن
لغو شد
27 میلی متر رنگ قهوه ای 2471254 1 12 تومان
#
دمپایی
لغو شد
6 آبی 8475112 1 6 تومان
تاریخچه سفارشات قابل انعطاف
تولید - محصول نام محصول اندازه رنگ شماره مقاله واحدها قیمت
#
تاپ بلند
در حال پردازش
م اسطوخودوس 4215738 1 21 تومان
#
ساعت فانتزی
در حال پردازش
35 میلی متر آبی 5476182 1 10 تومان
#
کفش مردانه
در حال پردازش
8 سیاه سفید 1756457 1 18 تومان
# 22 سانتی متر x 18 سانتی متر رنگ قهوه ای 7451725 1 13000 ت
#
دمپایی لدیس
حمل شده
6 قهوه ای و سفید 4127421 1 6 تومان
# Xl خاکستری روشن 3581714 1 24 تومان
#
کیف دستی Ledis
حمل شده
25 سانتی متر x 20 سانتی متر سیاه 6748142 1 14 تومان
# 10 سانتی متر x 15 سانتی متر سیاه 5748214 1 25 تومان
#
تماشا کردن
لغو شد
27 میلی متر رنگ قهوه ای 2471254 1 12 تومان
#
دمپایی
لغو شد
6 آبی 8475112 1 6 تومان