در حال بارگیری پنل مدیریت...

دکمه پیشفرض
دکمه های حالت راه انداز
<!-- Cod Box Copy begin -->
<button type="button" class="btn btn-primary">primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">secondary button</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success button</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info button</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">warning button</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">danger button</button>
<button type="button" class="btn btn-light">light button</button> 
<!-- Cod Box Copy end -->
دکمه تخت
اضافه کردن .btn-square کلاس برای دکمه تخت
<!-- Cod Box Copy begin -->
<button type="button" class="btn btn-square btn-primary">primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-square btn-secondary">secondary button</button>
<button type="button" class="btn btn-square btn-success">Success Button</button>
<button type="button" class="btn btn-square btn-info">Info button</button>
<button type="button" class="btn btn-square btn-warning">warning button</button>
<button type="button" class="btn btn-square btn-danger">danger button</button>
<button type="button" class="btn btn-square btn-light">light button</button> 
<!-- Cod Box Copy end --> 
دکمه لبه
اضافه کردن .btn-pill کلاس برای دکمه لبه
<!-- Cod Box Copy begin -->
<button type="button" class="btn btn-pill btn-primary">primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-pill btn-secondary">secondary button</button>
<button type="button" class="btn btn-pill btn-success">Success button</button>
<button type="button" class="btn btn-pill btn-info">Info button</button>
<button type="button" class="btn btn-pill btn-warning">warning button</button>
<button type="button" class="btn btn-pill btn-danger">danger button</button>
<button type="button" class="btn btn-pill btn-light">light button</button> 
<!-- Cod Box Copy end -->               
دکمه های بلند شده
اضافه کردن .btn-pill و .btn-air-* کلاس برای دکمه برجسته
<!-- Cod Box Copy begin -->
<button type="button" class="btn btn-pill btn-primary btn-air-primary">Primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-pill btn-secondary btn-air-secondary">Secondary button</button>
<button type="button" class="btn btn-pill btn-success btn-air-success">Success button</button>
<button type="button" class="btn btn-pill btn-info btn-air-info">Info button</button>
<button type="button" class="btn btn-pill btn-warning btn-air-warning">Warning button</button>
<button type="button" class="btn btn-pill btn-danger btn-air-danger">Danger button</button>
<button type="button" class="btn btn-pill btn-light btn-air-light">Light button</button>
<!-- Cod Box Copy end -->
گروه دکمه ها
دکمه های بزرگ
اضافه کردن .btn-lg کلاس برای دکمه های اندازه بزرگ
<!-- Cod Box Copy begin -->
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-lg">secondary button</button>
<button type="button" class="btn btn-success btn-lg">Success button</button>
<button type="button" class="btn btn-info btn-lg">Info button</button>
<button type="button" class="btn btn-warning btn-lg">warning button</button>
<button type="button" class="btn btn-danger btn-lg">danger button</button>
<button type="button" class="btn btn-light btn-lg">light button</button> 
<!-- Cod Box Copy end -->
دکمه های کوچک
اضافه کردن .btn-smکلاس برای دکمه های اندازه کوچک
<!-- Cod Box Copy begin -->
<button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm">secondary button</button>
<button type="button" class="btn btn-success btn-sm">Success button</button>
<button type="button" class="btn btn-info btn-sm">Info button</button>
<button type="button" class="btn btn-warning btn-sm">warning button</button>
<button type="button" class="btn btn-danger btn-sm">danger button</button>
<button type="button" class="btn btn-light btn-sm">light button</button> 
<!-- Cod Box Copy end -->
دکمه های اضافی کوچک
اضافه کردن .btn-xs کلاس برای دکمه های اضافی با اندازه کوچک
<!-- Cod Box Copy begin -->
<button type="button" class="btn btn-primary btn-xs">primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-xs">secondary button</button>
<button type="button" class="btn btn-success btn-xs">Success button</button>
<button type="button" class="btn btn-info btn-xs">Info button</button>
<button type="button" class="btn btn-warning btn-xs">warning button</button>
<button type="button" class="btn btn-danger btn-xs">danger button</button>
<button type="button" class="btn btn-light btn-xs">light button</button> 
<!-- Cod Box Copy end -->
دکمه های فعال
اضافه کردن .active کلاس برای حالت فعال
<!-- Cod Box Copy begin -->
<button type="button" class="btn btn-primary active">Active</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary active">Active</button>
<button type="button" class="btn btn-success active">Active</button>
<button type="button" class="btn btn-info active">Active</button>
<button type="button" class="btn btn-warning active">Active</button>
<button type="button" class="btn btn-danger active">Active</button>
<button type="button" class="btn btn-light active">Active</button> 
<!-- Cod Box Copy end -->
دکمه های غیرفعال
اضافه کردن .disabled class or disabled="disabled" ویژگی برای دکمه غیرفعال
<!-- Cod Box Copy begin -->
<button type="button" class="btn btn-primary disabled">Disabled</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary disabled">Disabled</button>
<button type="button" class="btn btn-success disabled">Disabled</button>
<button type="button" class="btn btn-info disabled">Info button</button>
<button type="button" class="btn btn-warning disabled">Disabled</button>
<button type="button" class="btn btn-danger disabled">Disabled</button>
<button type="button" class="btn btn-light disabled">Disabled</button> 
<!-- Cod Box Copy end -->
دکمه های خط بیرونی
اضافه کردن .btn-outline-* کلاس برای دکمه حاشیه
<!-- Cod Box Copy begin -->
<button type="button" class="btn btn-outline-primary">primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-secondary">secondary button</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-success">Success button</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-info">Info button</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-warning">warning button</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-danger">danger button</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-light txt-dark">light button</button> 
<!-- Cod Box Copy end -->
دکمه های برجسته حاشیه برجسته
اضافه کردن .btn-outline-*-2x کلاس برای طرح کلی پررنگ
<!-- Cod Box Copy begin -->
<button type="button" class="btn btn-outline-primary-2x">primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-secondary-2x">secondary button</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-success-2x">Success button</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-info-2x">Info button</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-warning-2x">warning button</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-danger-2x">danger button</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-light-2x txt-dark">light button</button> 
<!-- Cod Box Copy end -->
دکمه های گرادینت
اضافه کردن .btn-*-gradien دکمه های گرادینت
<!-- Cod Box Copy begin -->
<button type="button" class="btn btn-primary-gradien">primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary-gradien">secondary button</button>
<button type="button" class="btn btn-success-gradien">Success button</button>
<button type="button" class="btn btn-info-gradien">Info button</button>
<button type="button" class="btn btn-warning-gradien">warning button</button>
<button type="button" class="btn btn-danger-gradien">danger button</button> 
<!-- Cod Box Copy end -->