در حال بارگیری پنل مدیریت...

سناریوی اساسی
شبکه با فیلتر کردن ، ویرایش ، درج ، حذف ، مرتب سازی و صفحه بندی.
سناریوی مرتب سازی
مرتب سازی نه تنها با تعامل هدر ستون ، بلکه با روش مرتب سازی نیز می تواند انجام شود.
حذف دسته ای
محتوای سلول هر ستون را می توان با توابع itemTemplate ، headerTemplate ، filterTemplate و insertTemplate تنظیم کرد. این مثال نحوه پیاده سازی حذف دسته ای را با فیلد سفارشی برای انتخاب موارد نشان می دهد.