در حال بارگیری پنل مدیریت...

پردازش سمت سرور
در بعضی از جدول ها ممکن است بخواهید برخی از مطالب به صورت خودکار تولید شوند.
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
متغیرهای HTTP سفارشی
مثال زیر نشان می دهد پردازش سمت سرور که با یک پارامتر خارجی استفاده می شود با استفاده از گزینه به عنوان یک ajax.data به سرور ارسال می شود
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
داده های پست
مثال زیر نشان می دهد پردازش سمت سرور که با یک پارامتر خارجی استفاده می شود با استفاده از گزینه به عنوان یک ajax.data به سرور ارسال می شود
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق