در حال بارگیری پنل مدیریت...

حالت Javascript
/* Sample JavaScript edit source */ // Define a module var app = angular.module('app', ['ui.bootstrap']); // Define a conroller. app.controller('GrokController', ['$scope', '$filter', function($scope, $filter) { $scope.today = function() { $scope.dt = new Date(); }; $scope.today(); $scope.isOpened = false; $scope.open = function($event) { $event.preventDefault(); $event.stopPropagation(); $scope.isOpened = true; }; }]); /* End of sample edit source */
حالت HTML
<!--Page header start--> <div class="page-header"> <div class="row"> <div class="col-xl-6"> <h3>Ace Text editor</h3> <small>Poco Admin panel</small> </div> <div class="col-xl-6"> <ol class="breadcrumb pull-right"> <li class="breadcrumb-item"></li> <li class="breadcrumb-item">Editor </li> <li class="breadcrumb-item active">Ace Text editor</li> </ol> </div> </div> </div> <!--Page header end-->
css Mode
.text-layer { font: 12px Monaco, "Courier New", monospace; font-size: 3vmin; cursor: text; } .blinker { animation: blink 1s linear infinite alternate; } @keyframes blink { 0%, 40% { opacity: 1 } 40.5%, 100% { opacity: 1 } } @document url(http://c9.io/), url-prefix(http://ace.c9.io/build/), domain(c9.io), regexp("https:.*") /**/ { /**/ img[title]:before { content: attr(title) "\AImage \retrieved from" attr(src); /**/ white-space: pre; display: block; background: url(asdasd); "err } } @viewport { min-zoom: 1; max-zoom: 200%; user-zoom: fixed; }
حالت PHP
<?php function nfact($n) { if ($n == 0) { return 1; } else { return $n * nfact($n - 1); } } echo "\n\nPlease enter a whole number ... "; $num = trim(fgets(STDIN)); // ===== PROCESS - Determing the factorial of the input number ===== $output = "\n\nFactorial " . $num . " = " . nfact($num) . "\n\n"; echo $output; ?>