یک فاکتور را از لیست باز کنید.

صورتحساب

کورک

از جانب : کمپانی ستون

فاکتور به

حامد حمیدی

تهران ، خیابان 22 ، کوچه 22 ، پلاک 18

redq@company.com

شماره فاکتور : [invoice number]

تاریخ فاکتور : 20 مهر 1399

موعد مقرر : 26 مهر 1399

شماره موارد تعداد قیمت واحد میزان
1 ریش تراش الکتریکی 20 $300 28000 تومان
2 هدفون 49 $500 7000 تومان
3 روتر بیسیم 30 $500 35000 تومان
اطلاعات پرداخت:

نام بانک:

بانک مرکزی ایران

شماره حساب:

1234567890

زیر مجموع:

13000 تومان

میزان مالیات:

7000 تومان

تخفیف: 5%

7000 تومان

مجموع کل :

$14000

صورتحساب

کورک

از جانب : کمپانی ستون

فاکتور به

زهرا مجتهد

تهران ، خیابان 22 ، کوچه 22 ، پلاک 18

redq@company.com

شماره فاکتور : [invoice number]

تاریخ فاکتور : 20 مهر 1399

موعد مقرر : 26 مهر 1399

شماره موارد تعداد قیمت واحد میزان
1 ریش تراش الکتریکی 20 $300 28000 تومان
2 هدفون 49 $500 7000 تومان
3 روتر بیسیم 30 $500 35000 تومان
اطلاعات پرداخت:

نام بانک:

بانک مرکزی ایران

شماره حساب:

1234567890

زیر مجموع:

13000 تومان

میزان مالیات:

7000 تومان

تخفیف: 5%

7000 تومان

مجموع کل :

$14000

صورتحساب

کورک

از جانب : کمپانی ستون

فاکتور به

مهناز ریاضی

تهران ، خیابان 22 ، کوچه 22 ، پلاک 18

redq@company.com

شماره فاکتور : [invoice number]

تاریخ فاکتور : 20 مهر 1399

موعد مقرر : 26 مهر 1399

شماره موارد تعداد قیمت واحد میزان
1 ریش تراش الکتریکی 20 $300 28000 تومان
2 هدفون 49 $500 7000 تومان
3 روتر بیسیم 30 $500 35000 تومان
اطلاعات پرداخت:

نام بانک:

بانک مرکزی ایران

شماره حساب:

1234567890

زیر مجموع:

13000 تومان

میزان مالیات:

7000 تومان

تخفیف: 5%

7000 تومان

مجموع کل :

$14000

صورتحساب

کورک

از جانب : کمپانی ستون

فاکتور به

زینب رمانی

تهران ، خیابان 22 ، کوچه 22 ، پلاک 18

redq@company.com

شماره فاکتور : [invoice number]

تاریخ فاکتور : 20 مهر 1399

موعد مقرر : 26 مهر 1399

شماره موارد تعداد قیمت واحد میزان
1 ریش تراش الکتریکی 20 $300 28000 تومان
2 هدفون 49 $500 7000 تومان
3 روتر بیسیم 30 $500 35000 تومان
اطلاعات پرداخت:

نام بانک:

بانک مرکزی ایران

شماره حساب:

1234567890

زیر مجموع:

13000 تومان

میزان مالیات:

7000 تومان

تخفیف: 5%

7000 تومان

مجموع کل :

$14000

صورتحساب

کورک

از جانب : کمپانی ستون

فاکتور به

محمد شاهی

تهران ، خیابان 22 ، کوچه 22 ، پلاک 18

redq@company.com

شماره فاکتور : [invoice number]

تاریخ فاکتور : 20 مهر 1399

موعد مقرر : 26 مهر 1399

شماره موارد تعداد قیمت واحد میزان
1 ریش تراش الکتریکی 20 $300 28000 تومان
2 هدفون 49 $500 7000 تومان
3 روتر بیسیم 30 $500 35000 تومان
اطلاعات پرداخت:

نام بانک:

بانک مرکزی ایران

شماره حساب:

1234567890

زیر مجموع:

13000 تومان

میزان مالیات:

7000 تومان

تخفیف: 5%

7000 تومان

مجموع کل :

$14000

صورتحساب

کورک

از جانب : کمپانی ستون

فاکتور به

توماس قلامی

تهران ، خیابان 22 ، کوچه 22 ، پلاک 18

redq@company.com

شماره فاکتور : [invoice number]

تاریخ فاکتور : 20 مهر 1399

موعد مقرر : 26 مهر 1399

شماره موارد تعداد قیمت واحد میزان
1 ریش تراش الکتریکی 20 $300 28000 تومان
2 هدفون 49 $500 7000 تومان
3 روتر بیسیم 30 $500 35000 تومان
اطلاعات پرداخت:

نام بانک:

بانک مرکزی ایران

شماره حساب:

1234567890

زیر مجموع:

13000 تومان

میزان مالیات:

7000 تومان

تخفیف: 5%

7000 تومان

مجموع کل :

$14000

صورتحساب

کورک

از جانب : کمپانی ستون

فاکتور به

دنیا بیهمتا

تهران ، خیابان 22 ، کوچه 22 ، پلاک 18

redq@company.com

شماره فاکتور : [invoice number]

تاریخ فاکتور : 20 مهر 1399

موعد مقرر : 26 مهر 1399

شماره موارد تعداد قیمت واحد میزان
1 ریش تراش الکتریکی 20 $300 28000 تومان
2 هدفون 49 $500 7000 تومان
3 روتر بیسیم 30 $500 35000 تومان
اطلاعات پرداخت:

نام بانک:

بانک مرکزی ایران

شماره حساب:

1234567890

زیر مجموع:

13000 تومان

میزان مالیات:

7000 تومان

تخفیف: 5%

7000 تومان

مجموع کل :

$14000

صورتحساب

کورک

از جانب : کمپانی ستون

فاکتور به

حمید ساسانی

تهران ، خیابان 22 ، کوچه 22 ، پلاک 18

redq@company.com

شماره فاکتور : [invoice number]

تاریخ فاکتور : 20 مهر 1399

موعد مقرر : 26 مهر 1399

شماره موارد تعداد قیمت واحد میزان
1 ریش تراش الکتریکی 20 $300 28000 تومان
2 هدفون 49 $500 7000 تومان
3 روتر بیسیم 30 $500 35000 تومان
اطلاعات پرداخت:

نام بانک:

بانک مرکزی ایران

شماره حساب:

1234567890

زیر مجموع:

13000 تومان

میزان مالیات:

7000 تومان

تخفیف: 5%

7000 تومان

مجموع کل :

$14000

صورتحساب

کورک

از جانب : کمپانی ستون

فاکتور به

مینا حسینی

تهران ، خیابان 22 ، کوچه 22 ، پلاک 18

redq@company.com

شماره فاکتور : [invoice number]

تاریخ فاکتور : 20 مهر 1399

موعد مقرر : 26 مهر 1399

شماره موارد تعداد قیمت واحد میزان
1 ریش تراش الکتریکی 20 $300 28000 تومان
2 هدفون 49 $500 7000 تومان
3 روتر بیسیم 30 $500 35000 تومان
اطلاعات پرداخت:

نام بانک:

بانک مرکزی ایران

شماره حساب:

1234567890

زیر مجموع:

13000 تومان

میزان مالیات:

7000 تومان

تخفیف: 5%

7000 تومان

مجموع کل :

$14000

صورتحساب

کورک

از جانب : کمپانی ستون

فاکتور به

توماس قلامی

تهران ، خیابان 22 ، کوچه 22 ، پلاک 18

redq@company.com

شماره فاکتور : [invoice number]

تاریخ فاکتور : 20 مهر 1399

موعد مقرر : 26 مهر 1399

شماره موارد تعداد قیمت واحد میزان
1 ریش تراش الکتریکی 20 $300 28000 تومان
2 هدفون 49 $500 7000 تومان
3 روتر بیسیم 30 $500 35000 تومان
اطلاعات پرداخت:

نام بانک:

بانک مرکزی ایران

شماره حساب:

1234567890

زیر مجموع:

13000 تومان

میزان مالیات:

7000 تومان

تخفیف: 5%

7000 تومان

مجموع کل :

$14000

صورتحساب

کورک

از جانب : کمپانی ستون

فاکتور به

سونیا تنها

تهران ، خیابان 22 ، کوچه 22 ، پلاک 18

redq@company.com

شماره فاکتور : [invoice number]

تاریخ فاکتور : 20 مهر 1399

موعد مقرر : 26 مهر 1399

شماره موارد تعداد قیمت واحد میزان
1 ریش تراش الکتریکی 20 $300 28000 تومان
2 هدفون 49 $500 7000 تومان
3 روتر بیسیم 30 $500 35000 تومان
اطلاعات پرداخت:

نام بانک:

بانک مرکزی ایران

شماره حساب:

1234567890

زیر مجموع:

13000 تومان

میزان مالیات:

7000 تومان

تخفیف: 5%

7000 تومان

مجموع کل :

$14000

صورتحساب

کورک

از جانب : کمپانی ستون

فاکتور به

لیلا کوروشی

تهران ، خیابان 22 ، کوچه 22 ، پلاک 18

redq@company.com

شماره فاکتور : [invoice number]

تاریخ فاکتور : 20 مهر 1399

موعد مقرر : 26 مهر 1399

شماره موارد تعداد قیمت واحد میزان
1 ریش تراش الکتریکی 20 $300 28000 تومان
2 هدفون 49 $500 7000 تومان
3 روتر بیسیم 30 $500 35000 تومان
اطلاعات پرداخت:

نام بانک:

بانک مرکزی ایران

شماره حساب:

1234567890

زیر مجموع:

13000 تومان

میزان مالیات:

7000 تومان

تخفیف: 5%

7000 تومان

مجموع کل :

$14000

صورتحساب

کورک

از جانب : کمپانی ستون

فاکتور به

حسین حسینی

تهران ، خیابان 22 ، کوچه 22 ، پلاک 18

redq@company.com

شماره فاکتور : [invoice number]

تاریخ فاکتور : 20 مهر 1399

موعد مقرر : 26 مهر 1399

شماره موارد تعداد قیمت واحد میزان
1 ریش تراش الکتریکی 20 $300 28000 تومان
2 هدفون 49 $500 7000 تومان
3 روتر بیسیم 30 $500 35000 تومان
اطلاعات پرداخت:

نام بانک:

بانک مرکزی ایران

شماره حساب:

1234567890

زیر مجموع:

13000 تومان

میزان مالیات:

7000 تومان

تخفیف: 5%

7000 تومان

مجموع کل :

$14000

صورتحساب

کورک

از جانب : کمپانی ستون

فاکتور به

حمید لولایی

تهران ، خیابان 22 ، کوچه 22 ، پلاک 18

redq@company.com

شماره فاکتور : [invoice number]

تاریخ فاکتور : 20 مهر 1399

موعد مقرر : 26 مهر 1399

شماره موارد تعداد قیمت واحد میزان
1 ریش تراش الکتریکی 20 $300 28000 تومان
2 هدفون 49 $500 7000 تومان
3 روتر بیسیم 30 $500 35000 تومان
اطلاعات پرداخت:

نام بانک:

بانک مرکزی ایران

شماره حساب:

1234567890

زیر مجموع:

13000 تومان

میزان مالیات:

7000 تومان

تخفیف: 5%

7000 تومان

مجموع کل :

$14000

صورتحساب

کورک

از جانب : کمپانی ستون

فاکتور به

روکسانا

تهران ، خیابان 22 ، کوچه 22 ، پلاک 18

redq@company.com

شماره فاکتور : [invoice number]

تاریخ فاکتور : 20 مهر 1399

موعد مقرر : 26 مهر 1399

شماره موارد تعداد قیمت واحد میزان
1 ریش تراش الکتریکی 20 $300 28000 تومان
2 هدفون 49 $500 7000 تومان
3 روتر بیسیم 30 $500 35000 تومان
اطلاعات پرداخت:

نام بانک:

بانک مرکزی ایران

شماره حساب:

1234567890

زیر مجموع:

13000 تومان

میزان مالیات:

7000 تومان

تخفیف: 5%

7000 تومان

مجموع کل :

$14000

ممنون از اینکه با ما کار کردید